Dokumentumaink

KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a BOLDOG TERÉZIA KATOLIKUS EGYETEMI FEMININE STUDIES SZAKKOLLÉGIUM (továbbiakban: Szakkollégium), ( 4024 Debrecen Szent Anna utca 20- 26., / képviseli Tornay Krisztina intézményvezető), másrészről

Név

 

Évf., Szak

 

Lakcím

 

Anyja neve

 

Személyi igazolvány szám

 

Neptun kód

 

Szobaszám

 

Telefonszám

 

Szerződéses időszak

20... február 1. – 20... június 30.

között kollégiumi elhelyezés tárgyában.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Jelen Szereződés hatálya a BOLDOG TERÉZIA KATOLIKUS EGYETEMI FEMININE STUDIES SZAKKOLLÉGIUM és a Szakkollégiumban férőhely-használati jogot szerzett hallgató közötti jogviszonyra terjed ki.

2.1. Ezen Szerződés aláírásával a Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint annak Házirendjét és annak a rendelkezéseit betartja.

2. A férőhely igénybevételének feltételei, a férőhely kijelölése

2.1. A Hallgató a férőhelyet az alábbi feltételek teljesítése esetén jogosult igénybe venni (beköltözni):

a) a Szerződést aláírta,

b) legalább egy havi térítési díjat és 17 000 Ft összegű biztonsági letétet (kauciót) Kollégium részére befizetett

2.2. A Hallgató a férőhelyet és a férőhelyhez kapcsolódó szolgáltatásokat másnak nem jogosult átadni.

3. Díjfizetési feltételek

3.1. A Hallgatók a tárgyhavi térítési díjat tárgyhónap 15. napjáig készpénzben köteles megfizetni. Ha a Hallgató díjfizetési kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, meghatározott késedelmi díjjal növelt összeget köteles fizetni. A térítési díjon túl fizetendő késedelmi díj a tárgyhónap huszadik napjáig 500.- Ft, azt követően a tárgyhónap végéig további 500.- Ft.

3.2. A díjfizetés a Hallgatót abban az esetben is terheli, ha az adott hónapban a férőhelyét nem használja. Ez alól kivételt képez, ha a használat az üzemeltető érdekkörében bekövetkezett ok miatt nem lehetséges.

4. Lakószoba használat, a használat ellenőrzése

4.1. A lakószobákat és a hozzájuk kapcsolódó helyiségeket a Hallgatók az általuk biztosított takarítóeszközökkel és tisztítószerekkel kötelesek tisztán tartani. Kötelesek továbbá gondoskodni a lakóegységekből származó szemét hulladéktárolóba történő kihordásáról. A takarítás elmulasztásából származó többletkiadások, illetve a közegészségügyi hatósági bírságok a szobában lakó Hallgatókat terhelik.

4.2. A kollégium üzemeltetőjének megbízottja rendkívüli helyzetekben (pl. kárelhárítás, tűzveszély, élet, illetve balesetveszély elhárítása stb.) a Hallgató előzetes értesítése nélkül, a Hallgató távollétében is jogosult a lakószobába bemenni. Erről a Hallgatót haladéktalanul értesíteni kell.

5. Kártérítési szabályok

5.1. A bentlakás alatt keletkezett kárt, a kártérítési eljárás lefolytatását követően haladéktalanul meg kell téríteni.

5.2. A hallgató a szoba és tartozékainak esetleges hiányát, hibáit, megrongálódását, sérülését köteles azonnal jelezni a Kollégium illetékes dolgozójának. Az átvett szobákban bármiféle átalakítás csak a Kollégium írásbeli hozzájárulásával végezhető.

5.3. A Szakkollégium a Hallgató személyes használatában lévő dolgok eltűnéséért, megrongálódásáért kizárólag csak akkor tartozik felelősséggel, ha a Hallgató a személyes tárgyak megóvása érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal járt el. Ennek érdekében a Hallgató köteles lakószobájának ajtaját távollétében zárva tartani.

5.4. A hallgató köteles megtartani a hatályos kollégiumi házirend szabályait. A Hallgató köteles megtartani az Internet hálózat használati rendjét, az érvényes közegészségügyi előírásokat, valamint a kollégiumra vonatkozó tűz- balest és munkavédelmi szabályzat rendelkezéseit. Ez utóbbi szabályok tudomásulvételét a beköltöző Hallgató aláírásával külön is köteles tanúsítani.

6. A lakhatási szerződés megszűnése és megszüntetése, kiköltözés

6.1. A bentlakási szerződés megszűnik

a) a szerződésben meghatározott idő elteltével

b) a hallgatói jogviszony megszűnésével

6.2. A bentlakási szerződés megszüntethető

a) Rendes felmondással

b) Rendkívüli felmondással

A szerződés megszüntetése csak írásban érvényes.

6.3. A bentlakási szerződést rendes felmondással – tekintettel annak határozott időtartamára – csak különösen indokolt esetben (pl. a hallgató egészségügyi állapotában, családi helyzetében bekövetkezett változás) 60 napos felmondási idővel kizárólag a Hallgató jogosult felmondani. A térítési díjat a felmondási idő tartamára is fizetni kell.

6.4. Rendkívüli felmondással a bentlakási szerződés akkor szüntethető meg, ha a másik fél a lakhatási jogviszonyra vonatkozó szerződést, vagy jogszabályt, illetve szabályzatot szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a lakhatási jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

6.5. A Kollégium részéréről rendkívüli felmondási indoknak minősül különösen, ha a Hallgató:

a) a kollégiumnak szándékosan vagy gondatlanul kárt okoz, és annak megtérítését megtagadja, vagy a kártérítési kötelezettségének elismerése után a megtérítést alapos ok nélkül elmulasztja;

b) a kollégium épületében vagy berendezési tárgyaiban a kollégium képviselőjének engedélye nélkül átalakítást végez, és felszólításra az eredeti állapotot saját költségén nem állítja vissza;

c) a kollégiumi és hatósági közegészségügyi (különösen a dohányzásra vonatkozó), tűzrendészeti, munka- és balesetvédelmi előírásokat, valamint az Internet hálózat használati rendjét vétkesen megszegi;

d) ha a Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt rendelkezéseket vétkesen megszegi

e) nem a kollégiumban lakó személyt saját vagy más férőhelyén illegálisan elhelyez;

f) egészségi állapota miatt közösségi együttlakásra alkalmatlanná válik;

g) a kollégiumi díjfizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti. A rendkívüli felmondással szemben fellebbezésnek helye nincs. Rendkívüli felmondás esetén a Hallgató azonnal köteles a kollégiumból kiköltözni és szerződés fennállásának időtartamára a tartozását megfizetni. Ha a Hallgató a tartozását a kiköltözéskor sem rendezi, a Szakkollégium igénye érvényesítése végett az illetékes bírósághoz fordul.

6.6. Rendkívüli felmondás esetén a Hallgató ingóságaival együtt legkésőbb 8 napon belül köteles elhagyni a Szakkollégiumot.

7. Zárórendelkezések

7.1. A kollégiumi bentlakási jogviszonyból származó esetleges jogviták elbírálása a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik.

7.2. A kollégiumi bentlakási szerződésben és az SZMSZ–ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos felsőoktatási jogszabályok a Ptk., valamint a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései irányadóak.

A kollégiumi bentlakási szerződést, a Szakkollégium házirendjét és az SZMSZ –t elfogadom.

 

Debrecen, ….........................................

 

………………………………………                                   ………………………………………… 

hallgató                                                                                           intézményvezető

Házirend

A Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Kollégium

HÁZIRENDJE

A kollégium a tanév folyamán közös otthonunk. Szeretnénk, ha falai között mindenki jól érezné magát, és valamennyi lakója testvéri szeretetben tudna egymással együtt élni.

Mivel a kollégisták legfontosabb feladata az eredményes tanulás, a házirend ennek a feltételeit szeretné megteremteni azáltal, hogy megfogalmazza a közösségi élet alapvető szabályait. Emellett nyilvánvaló célunk, hogy a kollégiumi élettel óhatatlanul együtt járó problémák és konfliktusok megoldása által is kialakuljon a kölcsönös szereteten és bizalmon alapuló légkör. Ennek legfontosabb feltétele, hogy a kollégium minden lakója tudatosan és kitartóan törekedjen a másokhoz való alkalmazkodásra, valamint a kollégium épületének és berendezési tárgyainak olyan megbecsülésére, mintha az a saját tulajdona volna.

Ennek érdekében fontosnak tartjuk az alábbi szabályok betartását:

1. 22 órától reggel 7-ig tartsunk csendet, hogy ne zavarjuk egymás pihenését!

2. A szobák takarításában mindenki egyformán vegyen részt. A szemetet az udvarban található konténerbe kell üríteni a szobák szemeteséből. Az üvegeket és a műanyag flakonokat a bejáratnál elhelyezett szelektív szemétgyűjtőnél helyezzük el, a konyhai használt olajat pedig a konyhában lévő gyűjtőkannába.

3. A berendezések vagy elektromos csatlakozások és lámpák hibáját ne próbáljuk korrigálni, hanem azonnal jelezzük annak a szakkollégistáknak, aki az adott félévben ezzel meg van bízva. Az ő személyéről a félév eleji nyitó kollégiumi gyűlésen tájékoztatjuk a szakkollégistákat. Sürgős esetben jelezzük a problémát a diáktanács tagjainak, vagy a kollégium vezetőjének. A konyhában elhelyezett kenyérpirító és a szendvicssütő csatlakozóját használat után a konnektorból ki kell húzni.

4. A szobában saját tulajdonú, kis teljesítményű elektromos cikkeket (pl. olvasólámpa) a kollégium vezetőjének és a szobatárs(ak) beleegyezésével lehet elhelyezni. A szobában nem lehet tartani mikrohullámú sütőt, villanyrezsót, TV-t, hősugárzót és egyéb nagy teljesítményű elektromos berendezést, amelyek egyrészt megnövelik a közös villanyszámlát, másrészt a hálózat nem bírja el, harmadrészt tűzveszélyesek. Szintén nem lehet a szobában vízforralót használni, amelyek ugyan kis teljesítményűek, de gyakran zárlatosak és a kollégium áramhálózatának állapota miatt balesetveszélyesek.

5. A tűzrendészeti előírások betartására nagyon kell ügyelni. Dohányozni a kollégium épületében mindenütt tilos! Nyílt láng használatával (pl. gyertyaégetéssel) bánjunk óvatosan.

6. Mindenféle energiával takarékoskodjunk: feleslegesen ne hagyjunk égve lámpát, és a csapokat gondosan zárjuk el!

7. Az épület és a berendezési tárgyak állagára gondosan ügyeljünk, az értékeket védjük! Ha véletlenül vagy gondatlanságból kárt okozunk, becsületesen jelentsük a diáktanács tagjainak és a kollégium vezetésének. A kollégium berendezési tárgyaiban és a szobákban okozott károkért mindenki anyagi felelősséggel tartozik (A cellux, gyurmaragasztó illetve a szegek és gombostűk fal festésében okozott káraiért is.)

8. Főzni, ételt melegíteni csak a konyhában, étkezni pedig kizárólag az erre a célra kijelölt helyen szabad. Élelmiszert a hűtőgépben és a konyha folyosóján lévő élelmiszeres szekrényekben tarthatunk, megfelelő és helytakarékos csomagolásban, feltüntetve a tulajdonos nevét. A hűtőgépeket és a mikrohullámú sütőt tartsuk tisztán az alapvető higiénia szabályai szerint lejárt szavatosságú vagy romlott élelmet, sehol ne tároljunk! 

9. A hűtőben ételt tárolni csak saját edényben lehet, a szobához kijelölt hűtő polcán. A hűtők takarítását minden hónap utolsó napjáig kell elvégeznie az adott hónapra beosztott szoba lakóinak. Közös tulajdonú edényeket ne sajátítsunk ki! A konyhában ne maradjon utánunk mosatlan edény, mosogatás után tegyünk rendet magunk után.  A  konyha rendjének a betartására az adott hétre beosztott szoba lakói felelnek: a csepegtetőről való edények elpakolása és az ott hagyott mosatlan edényeknek az elmosása az ő feladatuk.

10. A konyhai felszerelést (tányérok, poharak, evőeszközök) a konyhából legfeljebb a használat idejére hozzuk el. A szobában összegyűjtött konyhai eszközök felkutatására a diáktanács a szoba lakóinak jelenlétében „razziát” tarthat. A „razzia” során felderített házirend sértések ismétlődése esetén fegyelmi eljárás indítható a szakkollégista ellen.

11. A kollégium minden eszközét csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni a kijelölt helyen. A kollégium felszereléseit a szobákban tartani tilos.

12. Az elsősegély doboz a 2. emeleti TV-szobában található, a házi patika a kollégium vezetőjénél van.

13. A fürdőszobákban elhelyezett mosógépet reggel 8 órától lehet használni, és a mosást legkésőbb 23 óráig be kell fejezni. A gép tetején lévő dobozba helyezzük el a mosáspénzt.  A mosás árát minden félévben a diáktanács és a kollégium vezetője állapítja meg, és a nyitó kollégiumi gyűlésen kihirdeti.

14. A közös használatú takarítási eszközöket mindig tegyük vissza a helyére (a porszívót kiürített porzsákkal, a seprűt a porcicáktól mentesítve!), hogy utánunk más is megtalálja, amikor szüksége van rá! A vasalót és a vasalódeszkát ne vigyük el a 3. emeleti szárítóhelységből, kis időre sem.

15. A közvetlen hozzátartozókat (legjobb barátnő, szülőt, testvért) kivételes esetben, a szobatárs beleegyezésével, rövid időre fel lehet hívni. A felhozott vendégek csak a szakkollégistával együtt mozoghatnak az épületben és használhatják a kollégium közös helységeit. Vendég(ek) fogadására a társalgót szabad használni (a műhelyszobában csak abban az esetben tartózkodhat vendég, ha a társalgó foglalt, és ebben az esetben is biztosítani kell, hogy a szakkollégium hallgatói használni tudják a műhelyt). 22 óráig minden kívülállónak el kell hagynia a kollégiumot. A vendég(ek)ért természetesen a vendéglátónak kell vállalnia a felelősséget. Fiú vendéget kizárólag csak a társalgóba lehet hozni. Év elején és év végén a költözések idején a csomagok lehordására kérhetjük férfi rokonok segítségét.

16. A vendégszoba a kollégium lakóihoz érkező vendégek számára nyílik: előadók, családtagok, barátok körének. Aki vendéget fogad, teljes felelősséget vállal érte, a vendégfogadással kapcsolatos ügyintézést korrektül végzi, vendégét a Szakkollégium épületében maga kíséri. A vendéget az érkezését megelőző 2. nap délig kell bejelenteni, név szerint. A szobát a jelentkezés időrendjében lehet lefoglalni, de a kollégiumi előadó előnyt élvez. A vendéget a mindenkori kollégiumi megbízottnál kell bejelenteni, és nála is kell fizetni. Férfi vendég esetén minden esetben a kollégium vezetőjének az engedélyére is szükség van.  A vendégszobában töltött éjszaka árát a diáktanács és a kollégium vezetője határozza meg, és hirdeti ki a nyitó kollégiumi gyűlésen a vendégszobáért megbízott szakkollégista személyével együtt. A vendégszobában csak vendég aludhat, ennek a szabálynak a megszegése automatikus kizárást jelent a kollégiumból. Az emeletre férfiak nem mehetnek fel, a konyhába sem. A vendégekkel együtt étkezni a társalgóban lehet. 

17. A szobatársak zavartalan pihenése érdekében igyekezzünk legkésőbb 23 óráig hazaérni. Ha az esti elfoglaltság miatt mégis csak később tudunk érkezni, halkan közlekedjünk!

18. A kollégium bejáratát mindig zárjuk be. A beléptető kártyáért 2000 Ft díjat kell fizetni, melyet a végleges kiköltözéskor visszafizetünk. A beléptető kártya idegenekre át nem ruházható, azt csak a szakkollégista használhatja.

19. A hirdetéseket folyamatosan kísérjük figyelemmel a 2. emeleti hirdetőtáblán és a kollégiumi e-mailekben és a facebook csoportban.

20. A házirend egyes pontjai alól rendkívüli helyzetben és ideiglenesen kollégium vezetője és a diáktanács adhat felmentést.

21. A kollégiumi díjat a kollégium vezetője és a diáktanács állapítja meg és hirdeti ki a záró kollégiumi gyűlésen. A kollégiumi díjat a megbízott szakkollégistánál kell befizetni lehetőleg az erre kijelölt napon, de legkésőbb a tárgyhó 16. napjáig. A határidő elmulasztása esetén a szakkollégista a határidő leteltét követő 15 napon belül 500 Ft, azon túl 1000 Ft pótdíjat köteles fizetni. Ez alól indokolt esetben a kollégium vezetője adhat felmentést.

22. A szakkollégista az egyetemmel való jogviszonyát iskolalátogatási igazolással köteles igazolni legkésőbb a félév megkezdése utáni 30. napon

23. Kiköltözéskor a szakkollégistának alaposan ki kell takarítania szobát. Erre vonatkozó részletes követelményeket a kollégiumi gyűlésen ismerteti a diáktanács.

24. A szakkollégium infraszaunáját minden kollégista saját felelősséggel használhatja a mindenkori díjának megfizetésével. A használati díjat a szakkollégium vezetője a nyitó kollégiumi gyűlésen kihirdeti.  

 

Kiegészítés a kollégium házirendjéhez

Néhány lényeges tűz- és munkavédelmi szabály, melyet kérünk, hogy figyelmesen tanulmányozz – ez törvényben előírt kötelesség is – és tartsd be!

1. Minden hallgató a saját területén köteles a tűzvédelmi és munkavédelmi előírásokban foglaltak maradéktalan betartásáról gondoskodni!

2. Tűz- és munkavédelmi szabálytalanság észlelése esetén kötelességed egy a kollégiumban intézkedési joggal rendelkező személynek szólni és a megszüntetéséért gondoskodni!

3. Bármilyen tevékenység (főzés, mosás, tanulás, stb.) befejezése után a használt berendezéseket ki kell kapcsolni, és rendet kell rakni. Az esetleges hibákat, sérüléseket jelenteni kell!

4. Környezetedben rendet, fegyelmet, tisztaságot kell tartani. A tevékenységet meg kell szüntetni, ha azzal másokat veszélyeztetsz! Felhívjuk a figyelmet az óvatos, figyelmes mozgásra, közlekedésre (botlás, elcsúszás megelőzésére), mert a legtöbb baleset ezekből következik be.

5. A tűzriadó gyakorlaton tevékenyen részt kell venni!

6. Az épületben dohányozni tilos.

7. Az épületben keletkezett tűz esetén azonnal meg kell kezdeni az oltást, terjedésének megakadályozását, és ezzel párhuzamosan haladéktalanul jelezni kell!

8. Amennyiben a tűzeset során személyi sérülés történt, vagy bűncselekményre utaló körülmény észlelhető, haladéktalanul értesíteni kell a mentőket a 104, a tűzoltókat a 105 és a rendőrséget a 107-es telefonszámon!

A tűz bejelentésének tartalmaznia kell:

- a tűzeset pontos helyét, címét,

- mi ég, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van- e veszélyben,

- érthetően be kell diktálni a bejelentő nevét, a pontos címet, és a jelzésre használt telefon számát!

A Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium tanulmányi követelményei

A Szakkollégium Magyarországon és a Kárpát-medencében az egyetlen, keresztény (ökumenikus) elkötelezettségű, a női szemléletet (feminine studies) érvényesítő értelmiségi és tudományos területen működő szellemi-spirituális-közösségi műhely, amely különböző szakterületen tanuló egyetemi és főiskolai hallgatókat fog össze. A szakkollégium hallgatói a tanulmányi rendet önként vállalják, amikor a szakkollégiumba felvételiznek és felvételt nyernek. (SZMSZ)

 

Bevezetés

A szakkollégiumnak alapításától fogva kitűzött célja annak elősegítése, hogy azoknak a keresztény értelmiségi nőknek a kibontakozásához segítséget adjon, akik személyes és szakmai életükben hitelesen, igényesen, emberi tisztességgel, elkötelezetten kívánják szolgálni kisebb közösségüket, a társadalmat és egyházukat. Ennek feltétele, hogy a kollégium hallgatói főiskolai/egyetemi éveik alatt tartalmas munkát végezzenek. Fontos, hogy a hallgatók szakmai tanulmányi feladataik mellett személyes fejlődésüknek is tudatos munkásai legyenek: a közösségi élet, a szociális érzékenység és a spirituális/pszichológiai érlelődés irányába haladjanak.

A szakkollégium ezt a célt szakkollégiumi programjaival, valamint az ökumenikus keresztény közösségi életforma kereteinek megteremtésével segíti elő, és ezt a célt szolgálja saját fejlesztésű tanulmányi programja is.

A szakkollégiumi hallgatók tanulmányi rendjét a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium e szabályzatban maga állapítja meg.

Jelen tanulmányi szabályzat hatálya kiterjed a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium minden tagjára a szakkollégiumi tagság kezdetétől a szakkollégiumi tagság megszűnéséig, valamint a szakkollégiumban bármilyen oktatói tevékenységet végző személyre.

A szakkollégisták kötelessége, hogy a szakkollégiumi tanulmányait szakkollégistához méltó módon, felelősséggel teljesítse.

1.

Kredit-rendszer

A szakkollégium hallgatói négy területen teljesítenek meghatározott kredit-értékeket, amelyeket a személyre szóló index-könyvekben folyamatosan hitelesítenek is az adott képzés vezetőjének datált aláírásával.

2.

A képzés négy területe („négyA") a következő

alakulni adni alkotni alakítani

Tanulmányi Szabályzat

3.

Az „alakulni" képzéscsomag: A VILÁGBAN NŐKÉNT - SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ képzési egység

Kreditszám: 15/félév

Kreditszabályok:

• 15 kreditből 12 kötelezően teljesítendő hittudományi vagy művelődéstörténeti kurzusok teljesítésével vagy egy hétvégés, min. 18 órás személyiségfejlesztő/önismereti stb. tréninggel;

• 3 kredit az „alakítani" képzéscsomagba tartozó kurzusokkal vagy a Művelődéstörténeti kurzusok alkalmain való részvétellel.

4.

Az „adni" képzéscsomag: A VILÁGÉRT NŐKÉNT - SZOCIÁLIS képzési egység

Kreditszám: 8/félév

Kreditszabályok:

• 8 kredit csak a tanulmányi felelős és/vagy a DT (Diák Tanács) által előre jóváhagyott szociális munka/segítő tevékenység számít be a képzési egység értékelhető tevékenységei közé.

• 1 kredit az „alakítani képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével szerezhető

5.

Az „alkotni" képzési csomag: ALKOTÓ NŐKÉNT - KREATÍV képzési egység

Kreditszám: 8/félév

Kreditszabályok:

• junioroknak 6 kredit kötelezően teljesítendő kutatásmódszertani (egy elmélet, két gyakorlati óra és egyéni konzultáció) kurzus teljesítésével; 2 kredit az „alakítani" képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével.

• senioroknak 4 kredit kötelezően teljesítendő kutatásmódszertani (egy elmélet, két gyakorlati óra és egyéni konzultáció) kurzus teljesítésével; 4 kredit az „alakítani" képzéscsomagba tartozó kurzusok teljesítésével.

A szakkollégiumi programokon kívül a szakkollégistáknak lehetőségük van ún. külső, azaz külső helyszínen (pl. Debreceni Egyetem, Svetits, lelkészségek, színház stb.) megrendezett programokon részt venni és kreditet szerezni. Ezeket előzetesen a szakkollégium hirdeti meg. Ezek a plusz kreditek a szakkollégiumi ösztöndíjhoz segítik a hallgatókat.

Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium Tanulmányi Szabályzat

6.

Az „alakítani" képzési csomag: NŐK EGYÜTT - KÖZÖSSÉGI képzési egység

Az „alakítani" képzéscsomagba tartozó programok közül a nyitó és a záró szakkollégiumi gyűlésen való részvétel, valamint a félévente egy lelkigyakorlat teljesítéséhez aláírás szükséges (DT vagy szakkollégiumi vezetői/helyettesi, tanulmányi felelősei), kredit pontokat nem érnek ezek a program.

Kötelezően előírt szakkollégiumi összejöveteleken kívül azok a kurzusok tartoznak ide, amelyeket a szakkollégisták szerveznek és vezetnek.

7.

„ A világ női szemmel" - női szümpozion

A Boldog Terézia Szakkollégium minden év április végén - május elején nemzetközi női szümpoziont szervez, elsősorban a Kárpát-medence egyetemistái számára. A szümpozion három napos, a szakkollégium hallgatói számára a részvétel kötelező.

A szümpozionon való részvétel formái:

1. szervező-lebonyolító

2. előadó

3. szümpozion-résztvevő

A szümpozioni önálló előadásért dupla alkotni-kredit jár (4), a többen tartott előadás 2 kreditet ér. Ez alól kivétel a DT és/vagy a tanulmányi felelős döntése alapján lehetséges. A szümpozioni részvétel kötelező, nem kredit-körbe tartozó kötelesség. A szervezéslebonyolítás munkájában való részvétel önkéntes és egyedi elbírálás alapján az adni kreditkörben értékelhető a DT és/vagy a tanulmányi felelős döntései alapján.

8.

Általános szabályok

A szakkollégium hallgatói maguk állítják össze féléves képzési rendjüket, amelynek teljesítését saját felelősségükre az indexben vezetik és az adott program vezetőjével, néha (előre megadott esetekben) szervezőjével aláíratják. A nem aláírt program nem számít teljesítésnek. A teljesített félév az előírt kreditmennyiség igazolt teljesítése esetén áll fenn. A hallgatók a hirdetésnek megfelelő időpontban (általában január 20. után illetve május 20. után) leadják az indexüket a DT tagjainak, akik összegzik a teljesítéseket, az eredményt nyilvánosságra hozzák (rendszerint a záró szakkollégiumi gyűlésben), ezután lehet fellebbezni (szóban, ott, a helyszínen, különleges esetben írásban a szakkollégiumi vezetőnél vagy helyettesénél). A fellebbezési idő után (ami tehát a nyilvánosságra hozatal napja), az elfogadott kreditszám alapján a DT döntést hoz a következőkről:

Tanulmányi Szabályzat

■ a hallgató szakkollégiumi jogviszonya: ez a kreditek 50%-nak hiánya esetén a jogviszony megszüntetésének lehetőségét jelenti, a DT döntése alapján. Kivételes elbírálás alá esnek betegség vagy egyéb különleges okok következtében előálló hiányosságok.

■ a szakkollégiumi kollégiumi díj összegének mértéke, a kreditszámtól függő ösztöndíj rendszer és „szálloda-pénz" értékének meghatározása.

9.

Ösztöndíj-rendszer

A krediteket túlteljesítő hallgatók minden egyes, a kötelező mértéket meghaladó kredit után 100 Ft/kredit/hó kollégiumi díj mérséklést kapnak, amelynek mértéke nem haladja meg az évi 10 000Ft-ot. Ösztöndíjat csak abban esetben folyósít a szakkollégium, ha a képzési rendszer minden területén elérte a hallgató a minimum krediteket, és ezen felül szerez többletkrediteket.

10.

Szálloda-pénz

Az előírt krediteket nem teljesítő hallgatók a hiányzó krediteknek megfelelően 100 Ft/kredit/hó plusz szálloda-díjat fizetnek, ennek mértéke a hiányzó kreditek számától függ, nincs határa.

11.

Egyéb lehetőségek

A szakkollégistáknak lehetőségük van arra, hogy az egyetemi képzési területükhöz illeszkedő kötelező intézményi szakmai gyakorlatukat a szakkollégiumban teljesítsék (pl. szociológia mesterképzés - projektmenedzsment).

12.

Együttműködés más felsőoktatási intézményekkel

Tanulmányi Szabályzat

A szakkollégium együttműködési szerződést kötött felsőoktatási intézményekkel (DE, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, NYME). Az egyetemek által felkínált tárgyakat a Szakkollégium a felsőoktatási szabályoknak megfelelően tantárgyleírásban meghirdeti hallgatóinak és közzéteszi honlapján rendesen az egyetemek tárgyfelvételi időszakának kezdetét megelőzően 10 nappal.

A szakkollégisták a Szakkollégiumon belül felvett tantárgyakat az Egyetem kreditelismertetési eljárásának keretén belül ismerhetik el. A szakkollégisták a felvenni kívánt szakkollégiumi tárgyakkal kapcsolatban előzetes kreditelismertetési eljárást is kezdeményezhetnek. A Szakkollégium a szakkollégista hallgatók számára a tantárgyakról megfelelő leírást és annak teljesítéséről szóló igazolást biztosít. A kreditelismertetési eljárás az egyetemeken a szakkollégisták esetében a Szakkollégium hitelesítése esetén díjtalan. A Szakkollégium az egyetemek részére félévenként felkínálhat tantárgyakat, amelyeket az Egyetem saját szabályainak megfelelően a nem szakkollégista hallgatók is felvehetnek. Az egyetemi/főiskolai indexekbe adminisztrált az egyetemi/főiskolai akkreditált képzések bekerülhetnek a szakkollégiumi teljesítések körébe, amennyiben a szakkollégium azt előre a magáénak ismeri el.

13.

A szakkollégiumi szemeszter zárásának feltételei

A szakkollégiumi félév sikerességének feltétele, hogy a szakkollégista írásos beszámolót készítsen saját szakkollégiumi szakmai működéséről valamint közösségi aktivitásáról. Az írásos munka elkészítésében irányított kérdések segítik. A szakkollégista minden félév végén köteles elkészíteni beszámolóját és a záró szakkollégiumi gyűlésen leadni a DT-nek. A beszámoló megírásának elmulasztása a szakkollégiumi Tanulmányi Rend megsértését jelenti és az SZMSZ-ben rögzített szankciókat vonja maga után.

E szabályzat 2006. szeptember 1-jén lépett hatályba.

A szakkollégium Tanulmányi Szabályzatát a DT hozta léte. Módosítását 2011-ben és 2013-ban a DT végezte, a kollégiumi közösségnek kihirdette és a szakkollégium vezetőjével, illetve a fenntartóval jóváhagyatta.

A Tanulmányi Szabályzat módosításához a DT hozzájárulása, a kollégiumi közösség számára nyilvános kihirdetés és szakkollégiumi vezetői, valamint fenntartói jóváhagyás szükséges.

Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium Tanulmányi Szabályzat

Kelt Debrecenben, 2013. január 10-én

szakkollégium vezető fenntartó képviselője

Boldog Terézia Szakkollégium Boldogasszony Iskolanővérek

Szervezeti és Működési Szabályzat

Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium

 

Tartalom

I. A szakkollégium fenntartója

II. A szakkollégium célja

II. A szakkollégium szervezeti felépítése

III. A felvételi

IV. A szakkollégisták jogai és kötelességei

V. A kollégiumi díj

VI. Fegyelmi eljárás

VII. Záró rendelkezések

 

I. A szakkollégium fenntartója

A szakkollégium fenntartója a Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesi közössége. E nemzetközi kongregáció mintegy 4000 tagot számlál a világ 30 országában. Magyarországon az iskolanővérek 1858-ban kezdték a nőnevelést és a szegények oktatásának ügyét szolgálni, elsősorban a Délvidéken és Erdélyben.

Alapítójuk, a katolikus egyház által a szentek és boldogok sorába iktatott bajor Theresia Gerhardinger, Jézusról nevezett Terézia anya szemléletét a szakkollégium szellemiségében is követi, s nevét is felvéve a következő értékek mellett tesz hitet:

  • A nők sokoldalú képzése iránti elköteleződés
  • A fiatalok és gyerekek fejlesztésére való készség
  • Szakmai igényesség és nyitottság a legújabb irányokra
  • Az emberi kultúra tisztelete és gazdagítása
  • Az emberi élet eseményeinek természetfeletti hittel való szemlélete
  • Ökumenikus szemlélet
  • A szociálisan rászorultak segítése, elsősorban az oktatás-képzés által
  • Nemzeti és hazafias elköteleződés
  • Nemzetközi együttműködésre és egységre való törekvés
  • A teremtett világ felelős tisztelete

 

II. A szakkollégium célja

A szakkollégiumnak alapításától fogva kitűzött célja annak elősegítése, hogy azoknak a keresztény értelmiségi nőknek a kibontakozásához segítséget adjon, akik személyes és szakmai életükben hitelesen, igényesen, emberi tisztességgel, elkötelezetten kívánják szolgálni kisebb közösségüket, a társadalmat és egyházukat. Ennek feltétele, hogy a szakkollégium hallgatói főiskolai/egyetemi éveik alatt tartalmas munkát végezzenek. Fontos, hogy a hallgatók szakmai tanulmányi feladataik mellett személyes fejlődésüknek is tudatos munkásai legyenek: a közösségi élet, a szociális érzékenység és a spirituális/pszichológiai érlelődés irányába haladjanak.

A szakkollégium ezt szakkollégiumi programjaival és ökumenikus keresztény közösségi életforma kereteinek megteremtésével segíti elő és ezt a célt szolgálja saját fejlesztésű tanulmányi programja is.

A Szakkollégium Magyarországon és a Kárpát-medencében az egyetlen, keresztény (ökumenikus) elkötelezettségű magyar, a női szemléletet (feminine studies) érvényesítő értelmiségi és tudományos területen működő spirituális-szellemi-közösségi műhely, amely különböző szakterületen tanuló egyetemi/ főiskolai hallgatókat fog össze. A szakkollégium hallgatói a tanulmányi rendet önként vállalják, amikor a szakkollégiumba felvételiznek és felvételt nyernek.

 

II. A szakkollégium szervezeti felépítése

1. A szakkollégium fenntartója

A Boldogasszony Iskolanővérek Tartományfőnöksége, mely a felügyeletet az általa kinevezett szakkollégium vezetőn keresztül látja el.

A szakkollégium fenntartójának vétó joga van a szakkollégium szervezeti és működési szabályzatával, házirendjével és tanulmányi programjával kapcsolatosan, amennyiben az összeegyeztethetetlen a fenntartó értékrendjével és céljaival.

2.A szakkollégium vezető

Önállóan gyakorolja a munkáltatói jogot, a szakkollégium jogi képviseletét. Önállóan gazdálkodik az OM támogatás és a hallgatók által befizetett kollégiumi díj összegével mint a szakkollégium fenntartási költségével (karbantartás, felújítás, energia, a takarító bérköltsége, alkalmi beszerzések, stb.).

Megszervezi a szakkollégiumi felvételit, a felvételi bizottságot (FEB) és a felvettek értesítését, a Diáktanáccsal (DT) közösen összeállítja a szakkollégium tanulmányi programját, összehívja a szakkollégiumi gyűléseket és a DT üléseit.

A szakkollégiumi gyűlés keretében értékeli a félévet, és ismerteti a következő félév munkáját, vagy megbíz valakit ezzel.

3. A szakkollégium vezető helyettes

A kollégiumi vezető segítségére van feladatainak ellátásában. A szakkollégium vezető távollétében vagy akadályoztatása esetén a szakkollégium vezető feladatait látja el.

4. A Diáktanács (DT)

A szakkollégium hallgatóinak érdekképviseleti, tanácskozó és döntéshozó szerve, a kollégiumi élet gyakorlati szervezője és lebonyolítója.

Tagjai: a szakkollégium vezető, a szakkollégium vezető helyettes, és hat szakkollégiumi hallgató. A hallgatók megbízatása egy tanévre szól. A DT szakkollégista tagjait titkos szavazással, egyszerű többséggel a hallgatók választják maguk közül a nyitó szakkollégiumi gyűlésen. A DT bárki jelölhető a szakkollégium lakói közül. Az érvényes szavazáshoz legalább a szakkollégisták kétharmadának részvétele szükséges. Szavazategyenlőség esetén az érintettek között nyílt szavazással döntik el a hallgatók, hogy ki lesz a DT tagja. A DT hallgatóinak megbízatása egy évre szól. A DT tanév közben megüresedett helyre a tanév eleji szavazáson a hetedik legtöbb szavazatot kapott hallgató kerül.

A DT félévente legalább négyszer ülésezik, melyet első alkalommal a szakkollégium vezető, majd később a DT által megbízott tag köteles összehívni. Az ülések időpontjáról rendesen legalább 1 munkanappal hamarabb tájékoztatni kell az érintetteket telefonon, személyesen vagy e-mailben/facebookon. A DT tagjainak az ülések látogatása kötelező. A DT ülései nyíltak, azokat a hallgatók látogathatják, azonban szavazati joggal csak a DT tagjai rendelkeznek.

Rendkívüli DT ülés összehívását legalább három tag egyetértésével lehet kezdeményezni. A döntéshozatalhoz szükséges, hogy jelen legyen a szakkollégium vezető és/vagy a szakkollégium vezető helyettes és a DT legalább négy tagja. A DT döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazat egyenlőség esetén a szakkollégium vezető szavazata dönt. A vezető sürgős esetekben dönthet a DT véleményének megkérdezése nélkül is, de erről utólag be kell számolnia a DT-nak.

A DT feladata a szakkollégium ünnepeinek és rendezvényeinek a megszervezése, az adott félév szakkollégiumi programjának szervezése, a hallgatóktól érkező panaszok, észrevételek, javaslat megvitatása és a kompetenicájába tartozó területeken a döntéshozás. Ezek:

• A DT ellenőrzi, hogy a hallgatók eleget tettek-e féléves tanulmányi kötelezettségüknek. Ez alapján dönt, hogy ki maradhat a szakkollégium hallgatója a következő félévben is.

• A DT feladata a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a szakkollégiumi programok összeállítása, a felvételi elvek meghatározása, a szakkollégiumi gyűlés összehívása, a tanulmányi program véleményezése.

• Fegyelmi és rendkívüli ügyek, amelyek a szakkollégiumi működéshez illetve alapértékekhez tartoznak.

A DT döntéseiről köteles a hallgatókat legfeljebb 5 munkanapon belül e-mailben/facebookon/faliújságon értesíteni.

5. A szakkollégiumi gyűlés

A szakkollégiumi gyűlésnek tagja a szakkollégium minden lakója, valamint a szakkollégium vezető és helyettese.

A DT köteles a szakkollégiumi gyűlést félévente legalább egyszer összehívni, melynek időpontját köteles legalább egy héttel előbb közölni e-mailben/facebookon/faliújságon. Rendkívüli szakkollégiumi gyűlés kell összehívni, ha legalább 15 fő, vagy a DT ezt kezdeményezi.

A szakkollégiumi gyűlésen a részvétel kötelező. Felmentés előzetesen kérhető - alapos indokkal - a szakkollégium vezetőtől vagy helyettesétől.

A nyitó szakkollégiumi gyűlésen - minden félév kezdetén - a vezető beszámol az elmúlt félév szakmai munkájáról és a következő félév szakmai programjairól.

A rendkívüli szakkollégiumi gyűlésen megvitatott kérdésekben a következő DT ülésen a DT köteles döntést hozni.

 

III. A felvételi

1. A felvételi bizottság (FEB)

Tagjai: a DT és a DT tagjai által felkért szakkollégiumi hallgatók.

Köteles a jelentkezők pályázatát elolvasni, a szóbeli felvételi eljáráson részt venni.

2. Felvétel eljárás

A szakkollégiumba felvételét kérheti bármely debreceni felsőoktatási intézmény nappali tagozatos keresztény hallgatónője. A felvételit a DT hirdeti meg a szakkollégium honlapján keresztül, minden alkalommal, amikor férőhely üresedik meg. A jelentkezőknek írásbeli pályázatot kell beadniuk, mely tartalmaz egy kézzel írott (hagyományos, azaz nem amerikai típusú és nem europass) önéletrajzot, és hat, egyenként legalább 1 oldal terjedelmű esszét, melyet a jelentkezők a szakkollégium által megadott honlapon közzétett címekből a megadott szempontok alapján választanak ki.

Minden jelentkező, aki hiánytalan felvételi pályázatot nyújt be, meghívást kap a szóbeli felvételire.

A szóbeli felvételi egész napos, és három részből áll. Egyrészt egy, a FEB tagjaiból felállított, legalább három fős bizottsággal folytatott beszélgetésből, másrészt csoportos játékból, harmadrészt csoportmunkából.

A felvételről a FEB dönt, egyszerű többséggel, nyílt szavazással, a szóbeli felvételi napján. A felvettek névsorát a szakkollégium vezető a nap végén kihirdeti és 2 munkanapon belül a FEB megbízottja e-mailben is értesíti a jelentkezetteket. A felvételi szempontjait a DT határozza meg.

Általános felvételi elvárások: elkötelezetten végzett egyetemi vagy főiskolai tanulmányok, a szakkollégium szakmai programjának önkéntes vállalása, keresztény/keresztyén értékrend és elköteleződés, nyitottság, fejlődésre készség, szociális érzékenység, emberi érettség, komoly munkára való elköteleződés, közösségi érzék.

A felvételt nyert hallgató kollégiumi bentlakási szerződése aláírása után válik teljes jogú szakkollégistává. A szerződésben a szakkollégista hivatalosan is vállalja jogait és elismeri a szakkollégiummal szembeni kötelességeit, valamint kötelezettséget vállal, hogy elfogadja a szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, Tanulmányi Szabályzatát.

 

IV. A szakkollégisták jogai és kötelességei

1. A szakkollégisták jogai

A szakkollégista a szakkollégium életét érintő minden kérdésben javaslatot tehet, részt vehet a DT ülésein, véleményt mondhat és javaslatot tehet. Joga van megismerni a rá vonatkozó döntések okait.

Igénybe veheti a szakkollégium minden szolgáltatását addig, amíg a használati szabályokat betartja.

2. A szakkollégisták kötelességei

Legjobb képességei szerint köteles tanintézménye és a szakkollégium által támasztott követelményeknek eleget tenni (részletesen ld. házirend és tanulmányi szabályzat).

Be kell tartania a DT illetve a vezető határozatait, az SZMSZ-ben és a házirendben foglaltakat, részt kell vennie a szakkollégiumi gyűléseken.

Köteles rendszeresen és időben fizetni a szakkollégiumi szállás díjat.

3. Szerződés

A szakkollégiumi bentlakási szerződést minden szakkollégistának minden éve elején a szakkollégiumba való beköltözés előtt alá kell írni. Ezzel elismeri a bentlakással járó jogait és kötelességeit, valamint kötelezettséget vállal, hogy elfogadja a szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét, Tanulmányi Szabályzatát..

 

V. A kollégiumi díj

A következő tanév szakkollégiumi díját a DT határozza meg. A tartományfőnöknő jóváhagyása után a szakkollégium vezetője rendesen legkésőbb a záró szakkollégiumi gyűlésen köteles kihirdetni az összeget.

A kollégiumi díj összegét tanév közben csak rendkívüli esetben lehet megváltoztatni. A kollégiumi díj csökkentését indokolt esetben, legfeljebb egy oldalas kérvény benyújtásával lehet kezdeményezni a szakkollégium vezetőjénél. A kérvénynek tartalmaznia kell a kérelmezett csökkentés mértékét és alapos indoklást. A kérvényeket a DT bírálja el. Szükség esetén joga van hivatalos iratokat kérni a kérvényben leírtak alátámasztására és egyéb feltételeket is támaszthat. A döntésről és indoklásáról a DT megbízott értesíti a kérvényezőt.

 

VI. Fegyelmi eljárás

Fegyelmi eljárást von maga után, ha a hallgató

• megszegi a házirendet

• nem tartja be a DT vagy a vezető határozatait

• nem teljesíti a szakkollégiumi tanulmányi kötelezettségeit

• több mint 1 hónapig a vezető tudta nélkül távol van

• szándékosan és/ vagy rendszeresen kárt tesz a szakkollégium vagy hallgatótársa tulajdonában

• nem tartja be az alapvető emberi és keresztény erkölcsi és viselkedési normákat Fegyelmi büntetések

• szóbeli figyelmeztetés (DT-tól vagy szakkollégium vezetőtől)

• írásbeli figyelmeztetés (DT-tól vagy szakkollégium vezetőtől)

• kizárás a szakkollégiumból

A fegyelmi büntetésekről a DT dönt. A három írásbeli figyelmeztetéssel rendelkező hallgatót ki kell zárni a szakkollégiumból.

 

VII. Záró rendelkezések

1. A szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát a DT szerkeszti.

2. A szabályzatot a DT módosíthatja. A módosításokkal kapcsolatban a fenntartónak vétó joga van.

3. A szabályzatot először a DT fogadja el egyszerű többséggel, nyílt szavazással, majd a szakkollégiumi gyűlésen a hallgatóknak is el kell fogadnia, egyszerű többséggel, nyílt szavazással.

 

Kelt Debrecenben, 2013. január 10-én

 

szakkollégiumi vezető 

Boldog Terézia Szakkollégium Boldogasszony Iskolanővérek

 

fenntartó képviselője

Boldogasszony Iskolanővérek

 

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT

A Boldogasszony Iskolanővérek a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 73. § (3) bekezdés felhatalmazása és rendelkezése alapján a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint állapítjuk meg:

Az intézmény neve: BOLDOG TERÉZIA KATOLIKUS EGYETEMI FEMININE STUDIES SZAKKOLLÉGIUM

Az intézmény rövidített neve: BOLDOG TERÉZIA SZAKKOLLÉGIUM

Székhelye: 4024 Debrecen Szent Anna u. 20-26.

Telephelye: 3262 Markaz, Fő út 120. 

Típusa: egyetemi és főiskolai kollégium

Ellátott feladatok:

TEÁOR 8030 Felsőoktatás (felsőoktatási szakkollégium)

TEÁOR 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

TEÁOR 9131 Egyházi tevékenység (vallási neveléshez kapcsolódó feladatok ellátása)

 

Az intézmény feladata és célja: kollégiumi ellátás biztosítása a debreceni felsőoktatási intézmények hallgatói számára; keresztény értelmiségi nők nevelése, akik főiskolai/egyetemi tanulmányai alatt katolikus szellemű közösségben kívánnak élni, valamint keresztény és általános műveltségüket egyetemi tanulmányaikon túl is bővíteni akarják.

Alapító és fenntartó szerv: Boldogasszony Iskolanővérek (székhely: 1092 Budapest, Knézich u. 5-7., Belső egyházi jogi személy nyilvántartási száma: 00001/2012-095, képviseli önállóan: Lobmayer Ágnes tartományfőnöknő)

Felügyeleti szerv: Boldogasszony Iskolanővérek (székhely: 1092 Budapest, Knézich u. 5-7., Belső egyházi jogi személy nyilvántartási száma: 00001/2012-095, képviseli önállóan: Lobmayer Ágnes tartományfőnöknő)

Az intézmény képviseletének módja: Az intézményt a mindenkori intézményvezető képviseli, akit a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöke nevezi ki. Az intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat valamennyi alkalmazottja felett. 

Az intézmény jogállása: A szakkollégium mint önálló jogi személy működik, az intézmény működését az alapító biztosítja. Az 51 férőhelyes szakkollégium működésének részletes szabályait a működési szabályzat tartalmazza. Az intézmény működéséhez a fenntartó tulajdonában lévő 4024 Debrecen Szent Anna u. 20-26. szám alatti ingatlant használja.

Az intézmény gazdálkodása, gazdálkodási jogköre: Az intézmény önállóan gazdálkodik. Költségvetése elkülönül a fenntartójától, illetve a költségvetését a fenntartó hagyja jóvá. Az intézmény önálló vállalkozási tevékenységet nem folytathat, a diákotthoni, kollégiumi ellátás magasabb színvonalának biztosítására azonban a fenntartó előzetes engedélye alapján olyan kiegészítő tevékenységet végezhet, ami összeegyeztethető az alapfeladatával. 

Az intézmény feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátott vagyon, gazdasági háttér, vagyon feletti rendelkezési jog: A szakkollégium feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon a Debrecen, belterület 8878 hrsz. alatt nyilvántartott, 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. sz. alatti közigazgatási jelzésű ingatlanon fennálló kollégium épülete, mely a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek tulajdonát képezi, és amelyet térítésmentes haszonkölcsön szerződés alapján bocsájt az intézmény részére.

Az intézmény költségének fedezetét az állami normatíva, a kollégiumi ellátást igénybe vevők jogszabályon alapuló térítése, valamint a fenntartó anyagi hozzájárulása biztosítja. Az intézmény működését segíti még a pályázatokon elnyert támogatás, adomány.

Az intézmény vezetője az ingó és ingatlan vagyont nem idegenítheti el és nem terhelheti meg. Az alapító okiratban foglaltaktól eltérő hasznosítás a fenntartó előzetes írásos engedélye alapján lehetséges.

A Boldogasszony Iskolanővérek a tulajdonát képező ingatlanhasználatot és ingó vagyont a mindenkori feladatellátáshoz a fenntartó az előírásoknak megfelelően folyamatosan biztosítja.

A fenntartó jogai, kötelezettségei: Jóváhagyja és ellenőrzi a Kollégium költségvetését és beszámolóját. Felügyeleti jogokkal rendelkezik. Kinevezi és felmenti az intézményvezetőt. Vitás kérdésekben dönt.

 

Kelt: Budapesten, 2020. augusztus 15. napján